Sistem menadžmenta kvalitetom

AD HI „Panonija“ ima implementiran sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, kao i HACCP standard za sredstva za pranje, odmašćivanje i dezinfekciju namenjenih klaničnoj, mesnoj, konditorskoj industriji, mlekarama i zdravstvu.

Primenom Standarda, postignuto je zadovoljstvo korisnika proizvodima vrhunskog kvaliteta, usaglašenost sa zahtevima zakona i najviših standarda, tretiranje zaposlenih, dobavljača i korisnika sa poštovanjem, primena stalnih unapređenja sistema, procesa i zaposlenih i podržavanje zajednice po principu društveno odgovorne organizacije.

Definisana je jasna struktura poslovanja, kroz dokumentovanje proizvodnih procesa, planiranja i određivanja interakcije procesa u skladu sa važećim Zakonima i Pravilnicima. Ovo je omogućeno upravljanjem procesima, realizacijom proizvodnje kroz sve faze, do konačnog proizvoda, merenjem, analizom i svakodnevnim unapređenjem poslovanja kroz aktivnosti interne, eksterne i sertifikacione provere i sprovedenih korektivnih mera i to osluškivanjem i merenjem zadovoljstva korisnika anketiranjem veleprodajnih i maloprodajnih trgovina, kao i krajnih korisnika proizvoda.

Kvalitet proizvoda obezbeđuje savremeno opremljena laboratorija za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja. Služba kontrole kvaliteta je nezavisna u cilju nezavisnog donošenja odluka. Odgovara izvršnom direktoru preduzeća. Stručna zaposlena lica sprovode ulaznu kontrolu ambalaže i sirovina, međufaznu (kontrola svake šarže), kontrolu gotovih proizvoda i kontrolu gotove robe u magacinu. Sve ulazne sirovine i ambalaža, kao i gotovi proizvodi poseduju specifikaciju proizvođača i odgovarajuće Ateste, kao garanciju kvaliteta.

 

Liste o sastavu proizvoda

 

Liste o sastavu proizvoda 04.02.2023. godine