Sertifikat o ispunjenom ISO 9001 standardu možete preuzeti ovde.
                              Sertifikat o ispunjenom HACCP standardu možete preuzeti ovde.
 
                            
                              Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV možete preuzeti ovde.
                              Potvrdu o izvršenoj REGISTRACIJI možete preuzeti ovde.
 
                                
                              Listove o sastavu detergenta možete pogledati ovde.

 

                           
                              Punomoćje za zastupanje na redovnoj skupštini akcionara ( fizička i pravna lica) možete preuzeti ovde.
                              Glasački listić za glasanje u odsustvu na redovnoj sednici Skupštine možete preuzeti ovde.
                              Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara 25.06.2018 god. možete preuzeti ovde.
                              Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015.godinu možete preuzeti ovde.
                              Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.godinu možete preuzeti ovde.